Vzory smluv

Nejčastěji používané vzory smluv

Převod obchodního podílu

Plná moc k zastoupení na valné hromadě

Předávací protokol

Návrh na zápis změny zapsaných udájů do obchodního rejstříku

Rozhodnutí jediného společníka

Smlouva o postoupení pohledávek

Nenašli jste co hledáte? Napište nám jakou smlouvu potřebujete.

Zašleme vám vzor smlouvy

Příklad - vzoru smlouvy, kterou budete potřebovat k prodeji firmy

Čestné prohlášení jednatele a souhlas jednatele se zápisem do obchodního rejstříku

 

Já, níže podepsaný ….., nar. ….. , trvale bytem ….. , tímto prohlašuji, že:

a) jsem dosáhl věku 18 let, jsem plně svéprávný a soudem nebylo rozhodnuto o zbavení anebo omezení mé svéprávnosti;

b) splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u mě skutečnost, jež by byla překážkou provozování živnosti dle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;

c) nikdy jsem nevykonával žádnou srovnatelnou funkci v právnické osobě, na jejíž majetek by byl někdy prohlášen konkurz, ani v právnické osobě, proti níž by byl návrh na prohlášení konkursu (insolvenční návrh) zamítnut pro nedostatek majetku. Dále prohlašuji, že jsem nevykonával funkci statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, proti níž by byl za dobu mé působnosti ve funkci podán návrh na prohlášení konkurzu (insolvenční návrh) na majetek, a ani jsem nevykonával funkci statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, které by ve stejném období vznikla povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu (insolvenční návrh) na majetek, a ani si nejsem vědom žádných dalších překážek ve výkonu funkce jednatele.

d) souhlasím se svým ustanovením do funkce jednatele společnosti ….. s. r. o., se sídlem …..  a s převzetím povinností jednatele vyplývajících z právních předpisů;

e) souhlasím se zápisem své osoby do obchodního rejstříku jako jednatele, a to v rámci zápisu změn u společnosti …..  s. r. o.  do obchodního rejstříku.

V Praze dne ..................... 2017

..............................................

…..

(úředně ověřený podpis)

Nenašli jste odpověd? Napište nám svůj dotaz a my Vám ho obratem zodpovíme.